Ο Κύρος Ασφής Συνεργαζόμενο Μέλος της ΕΠΟΤ Tourism Think Tank

εποτ tourism think tank

Ο Κύρος Ασφής Συνεργαζόμενο Μέλος της ΕΠΟΤ Tourism Think Tank

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε πως ο Κύρος Ασφής ιδρυτής της Nea Mesa Tourism Marketing & Sales, αποτελεί πλέον συνεργαζόμενο μέλος της ΕΠΟΤ Tourism Think Tank. Η συμμετοχή ως Συνεργαζόμενο Μέλος εγκρίθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης νέων μελών.

Η ΕΠΟΤ Tourism Think Tank είναι ένας ανεξάρτητος, εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής οργανισμός που απαρτίζεται από επαγγελματίες, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς και έχει ως αποστολή την διάχυση ιδεών και επιστημονικά τεκμηριωμένων θέσεων για την πρόταση ρεαλιστικών λύσεων σε θέματα που αφορούν τον κλάδο του τουρισμού.

Η αποστολή της ΕΠΟΤ Tourism Think Tank είναι:

  • Η προώθηση της επιστημονικής τεκμηρίωσης στο δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό και τα συναφή με αυτόν πεδία
  • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού με γνώμονα την αειφορία
  • Η ανάλυση και πρόβλεψη των εξελίξεων στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, περιβαλλοντικό και πολιτικό επίπεδο και του αντίκτυπου τους στον τουρισμό
  • H διαμόρφωση του κλίματος συνεργασίας μεταξύ εμπλεκομένων φορέων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που υπαγορεύει η πολυπλοκότητα των θεμάτων και η ανάγκη αντιμετώπισης τους, δημιουργώντας το πλαίσιο αντικειμενικότητας που θα επιτρέψει να συνεξετάζονται ζητήματα και να δρομολογείται η συλλογική λήψη αποφάσεων.
  • Η ανάπτυξη εργαλείων έρευνας, η εκπόνηση μελετών, η διαχείριση έργων που αναλύουν προβλήματα, τάσεις και ευκαιρίες και οδηγούν στην εξεύρεση επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων με στόχο την αναδόμηση, την καθοδήγηση αλλά και τη συν-διαμόρφωση της Τουριστικής στρατηγικής πρωτίστως του τόπου αλλά και της χώρας.
  • Η υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα του τουρισμού με όρους βιώσιμης και αειφόρου οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης
  • Η διασύνδεση και συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, κλαδικούς οργανισμούς, επιμελητήρια, συλλόγους, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ενώσεις, ομοσπονδίες, επαγγελματικά σωματεία, οργανώσεις κλπ, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
  • Η βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας για τους επισκέπτες με την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της καθημερινής ζωής των μονίμων κατοίκων